İHALE İLANI
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
İlçemiz Köylerine Kanalizasyon İnşaatı Yapımı yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1- İdarenin
a)  Adresi : SEVİLLER MII. HÜKÜMET CD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:2
b) Telefon ve faks numarası : 03743113103 03743115634
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
 
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı: Kanalizasyon İnşaatı Yapımı I adet Güneydemirciler Köyü Bıçakçılar Mh. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Yukarıörenbaşı Köyü Merkez, Demirci ve Havcîlar Mah. Kanalizasyon İnşaatı. 1 adet Yukarıovacık Köyü Merkez Mh. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Karacadağ Köyü Merkez, Dere, Tozaklar ve Kayabaşı Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Enseller Köyü Sedatlar ve Hatipler Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Eymür Köyü Merkez ve Burgucıı Mh, Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Demircizopran Köyü Şükürler, Hacımuslar ve Gözümler Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Davutbeyli Köyü Merkez Mh. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Çukurca Köyü Mandıra Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Çalaman Köyü Yaman Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Balcılar Köyü Öte Mah. Kanalizasyon İnşaatı. 1 adet Bahçedere Köyü Memük ve Gökçeler Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Aşağıovacık Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Avdınlar Köyü Battallar Mah. Kanalizasyon İnşaatı, l adet Aktaşkurtlar Köyü Aklaş ve Bozkuş Mah. Kanalizasyon İnşaatı, 1 adet Mangallar Köyü İmreşe Mah. Kanalizasyon İnşaatı,
b) Yapılacağı yer : Güneydemirciler Köyü Bıçakcılar Mah., Yukarıörenbaşı Köyü Merkez, Demirci ve Havcılar Mh., Yukarıovacık Köyü Merkez Karacadağ Köyü Merkez, Dere. Tozaklar ve Kayabaşı Mah Enseller Köyü Sedatlar ve Hatipler Mah„ Eymür Köyü Merkez ve Burgucu Demircizopran Köyü Şükürler, Hacımuslar ve Gözümler Mh., Davutbeyli Köyü Merkez Mah., Çukurca Köyü Mandıra Mah. Çalaman Köyü Yaman Mah., Balcılar Köyü Öte Mah., Bahçedere Köyü Memük ve Gökçeler Mh., Aşağıovacık Köyü Merkez Mah., Aydınlar Köyü Battallar            Aktaşkurtlar Köyü Aktaş ve Bozkuş Mah„ Mangallar Köyü İmreşe Mh.
c) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren takvim günüdür.
 
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer: Gerede Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.05.2018 10,30
 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
 a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirküleri. l- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere İlişkin beyanname.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur belgesi
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
h ) Ticaret sicil gazetesi
1 ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
l) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi
j ) Yer gördü tutanağı
k ) Ek Birim Fiyat Cetveli
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
l) Ek Birim Fiyat Cetveli
Bu madde boş geçilmiştir…
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler m ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu İş veya benzer İşlerle İlgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarım belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz,
 
5- Bu ihalede benzer iş olarak ; (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP: İÇME KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
6- İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
7- a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir 7arfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı İle hangi işe ait olduğu yazılın Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır, Diş zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı İle birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya 'ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur, Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından İmzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı İle açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9- İhale dokümanına Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği'nden ücretsiz olarak bakılabilin İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 300 TL karşılığı verilmektedir,
10- İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktın
11-Teklifler; 21.05.2018 tarih ve saat 10.15 ye kadar Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır,
12- İstekliler teklif edilen bedelin en az 963'ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15- Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16- Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp 28.04 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir,
Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.